GDPR

 Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů, ke kterému dochází v souvislosti s naší podnikatelskou činností.

V případě obchodování s firmou, která je právnickou osobou, jde o kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka.

V případě fyzických osob jde o osobní údaje firmy – fyzické osoby a kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka.

Jedná se o údaje, které potřebujeme pro zajištění plnění smlouvy nebo objednávky a následnou fakturaci a případné řešení reklamací. Také pracujeme s kontaktními informacemi na osoby, které potřebujeme v oprávněném zájmu pro organizační zajištění dodávek.

Fakturační údaje musíme ponechávat v evidenci z právní povinnosti podle zákona o DPH po dobu 10-ti let.

Kontaktní údaje z titulu oprávněného zájmu v souladu se zákonem 480/2004 používáme i pro zasílání e-mailových nabídek. Možnost odmítnout toto zasílání je součástí každé zprávy.

Máte právo na jejich výpis, opravu, výmaz, omezení zpracování, podání námitky, odvolání souhlasu a podání stížnosti.

 

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Espresso s.r.o., Strakonická 3309/2e, 150 05 Praha 5

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: info@espressobar.cz

 

2. Tabulka zpracování osobních údajů

 

Název zpracování

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Právní titul

Upřesnění právního titulu

Zdroj údajů

Doba uložení

Další příjemci

Účetnictví

Účetnictví - papírová evidence

Evidence účetních dokladů

Kontaktní a fakturační údaje a doklady

Právní povinnost

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Subjekt údajů

10 let

Auditoři/FU

Účetnictví - elektronické evidence

Evidence účetních dokladů

Kontaktní a fakturační údaje a doklady

Právní povinnost

Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Subjekt údajů

10 let

Auditoři/FU

Evidence dodavatelů v účetnictví

Evidence účetních dokladů

Kontaktní a fakturační údaje

Právní povinnost

Zákon o DPH č. 235/2004 Sb.

Subjekt údajů

10 let

Nejsou

Účetnictví - archivace listin

Evidence účetních dokladů

Kontaktní a fakturační údaje a doklady

Právní povinnost

Zákon o DPH č. 235/2004 Sb.

Subjekt údajů

10 let

Nejsou

Účetnictví - archivace dat

Evidence účetních dokladů

Kontaktní a fakturační údaje a doklady

Právní povinnost

Zákon o DPH č. 235/2004 Sb.

Subjekt údajů

10 let

Nejsou

Obchod, Nákup, Realizace zakázek

Evidence zákazníků, dodavatelů

Řízení firmy pomocí ERP systému

Kontaktní a fakturační údaje

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

Subjekt údajů

10 let

Nejsou

Evidence zákazníků, dodavatelů

Řízení firmy pomocí ERP systému

Kontaktní a fakturační údaje

Oprávněný zájem

 

Subjekt údajů

Do uznání žádosti o výmaz / po dobu trvání oprávněného zájmu

Nejsou

Evidence dodavatelů

Evidence dodavatelů k objednávkám

Kontaktní a fakturační údaje

Oprávněný zájem

 

Subjekt údajů

10 let

Nejsou

Soubory MS Office s osobními údaji obchodních partnerů na přenosných elektronických zařízeních (noteboky, mobilní telefony, …)

Aktuální a operativní údaje, zejména pro zpracování obchodní agendy a probíhajících zakázek

Kontaktní a fakturační údaje

Oprávněný zájem

 

Subjekt údajů

10 let

Nejsou

Předávání údajů dopravci - balíkové firmy + Česká pošta

Zajištění dopravy zboží k zákazníkům.

Adresa a telefon

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

Subjekt údajů

10 let

Dopravce

Marketing

Zpracování kontaktů v CRM systému

Získávání nových zákazníků

Kontaktní údaje

Oprávněný zájem

 

Vizitky z veletrhu, údaje z webových stránek, telefonáty

Do uznání žádosti o výmaz / po dobu trvání oprávněného zájmu

Nejsou

Newsletter

Získávání nových zákazníků

Jméno, název firmy, e-mailová adresa

Oprávněný zájem

 

Subjekt údajů - registrace na webu

Do uznání žádosti o výmaz / po dobu trvání oprávněného zájmu

Nejsou

Telefonická akvizice nových zákazníků

Získávání nových zákazníků

Telefonní číslo a jméno

Oprávněný zájem

 

Vizitky z veletrhu, údaje z webových stránek, telefonáty

Do uznání žádosti o výmaz / po dobu trvání oprávněného zájmu

Nejsou

IT a technologie

Zálohování dat ERP

Provozní a právní povinnost

Vše z ERP

Právní povinnost

Zejména zákon o DPH č. 235/2004 Sb.

Subjekt údajů

10 let

Nejsou

Archivace dat ERP

Provozní a právní povinnost

Vše z ERP

Právní povinnost

Zejména zákon o DPH č. 235/2004 Sb.

Subjekt údajů

10 let

Nejsou

Vzdálená správa ERP dodavatelem

Zajištění provozu ERP

Všechny z ERP

Oprávněný zájem

Za účelem zajištění aktualizací systému a uživatelské podpory

 

Není uloženo ve firmě.

Zpracovatel ERP

Replikace ESHOP na úložiště datacentra

Řízení firmy pomocí ERP systému

Kontaktní a fakturační údaje a doklady

Uzavření nebo plnění smlouvy

 

Subjekt údajů

10 let

Nejsou

 

 

3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9. 

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

 

 

4. Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

 

Právo

Upřesnění

 

Požadovat výpis

Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.

 

Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.

 

Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.

 

Požadovat opravu

Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.

 
 

Požadovat výmaz

Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.

 

Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

 

Požadovat omezení zpracování

Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.

 

K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

 

Podat námitku proti zpracování

Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.

 

Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

 

V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.

 

Odvolat souhlas se zpracováním

To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

 

Požadovat výpis v přenositelném formátu

Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu.

 

Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.

 

Podat námitku proti automatizovanému rozhodování

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

 

Podat stížnost na dozorový úřad

V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

 
 

 

 

5. Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Osobně v sídle společnosti, kde bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude od vás převzata písemná žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné Vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

 

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

-          uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady,

-          odmítnout žádosti vyhovět.

 

Chcete-li podat žádost elektronicky:

zašlete ji e-mailem na adresu info@espressobar.cz s vaším platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.

Nebo zašlete z vaší datové schránky do datové schránky e8c4mzq.

 

Do žádosti uveďte:

Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození

O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů

Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje

Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti. 

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

 


napište nám

Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!


EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

adresa a kontakty

Leros s.r.o. (Espresso)

U Národní galerie 470

156 00 Praha - Zbraslav

Tel.: +420 281 012 305

Zákaznický servis:

+420 281 012 300

INFO LINKA:

+420 800 191 191

REKLAMACE

Pro řešení reklamací kontaktujte náš
Zákaznický servis:
+420 281 012 300
INFO LINKA:
+420 800 191 191

E-mailový zpravodaj

Přihlašte se k odebírání aktuálních informací na váš e-mail.

Powered by ShopCentrik Copyright © 2012 Espresso All Rights Reserved.e-mail:info@espressobar.cz,www.espressobar.cz


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
statistics NetDirect